ISTANBUL


ISTANBUL - novembar 2021

I S T A N B U L - DAN PRIMIRJA

AUTOBUSOM 6 DANA (3 noćenja)

Termin putovanja 10.11-15.11.2021.


Istanbul - najveći i najvažniji grad u Turskoj. Nalazi se na obalama Bosforskog moreuza i Mramornog mora, na raskrsnici puteva koji vode sa Balkanskog poluostrva u Malu Aziju i iz Sredozemnog u Crno more. Jedini je grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta. U davna vremena poznat kao Konstantinopolj ili Konstantinov grad, kasnije Carigrad, a danas Istanbul, predstavlja najjače ekonomsko i kulturno sedište turske države, važan internacionalni i saobraćajni čvor, a ujedno i veoma zanimljiv turistički centar.

PROGRAM PUTOVANJA:

1. DAN –Polazak iz Beograda u popodnevnim časovima. Vožnja kroz Srbiju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti. Noćna vožnja kroz Bugarsku i Tursku.

2. DAN – Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje Istanbula u pratnji lokalnog i vodiča pratioca , nakon panoramskog razgledanja i upoznavanja sa Istanbulom odlazak u hotel. Smeštaj u hotelu. Slobodno vreme za individualnu šetnju i odmor. Noćenje.

3. DANDoručak. Slobodno vreme ili fakultativni izleti sa lokalnim vodičem. Nakon obilaska slobodno vreme, individualni povratak u hotel. Noćenje.

4. DANDoručak. Slobodno vreme ili fakultativni izleti sa lokalnim vodičem. Po završenom izletu povratak u hotel. Uveče fakultativno tursko veče. Noćenje.

5. DANDoručak . Odjava iz hotela. Slobodno vreme ili odlazak na fakultativne izlete sa lokalnim vodičem. Polazak za Srbiju u poslepodnevnim satima. Noćna vožnja kroz Tursku, Bugarsku i Srbiju. Noćenje.

6. DAN – Dolazak u Beograd u jutarnjim satima.

HOTELCENA
HOTEL KECIK 3*
1/2, 1/3, 1/4
109 evra
HOTEL 2*
1/2, 1/3, 1/4
89 evra


U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO :

prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu
smeštaj u Istanbulu, hotel Kecik 3* na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni) u 1/2,1/3 i 1/4 sobama
obilaske prema programu, Istanbul - panorama grada
pratioca grupe tokom putovanja i lokalnog vodiča
troškove organizacije i realizacije programa

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

fakultativni izleti
putno zdravstveno osiguranje sa doplatom za covid
doplata za 1/1 sobu - na upit
doplata za dodatno sedište 40€
individualni troškovi

FAKULTATIVNI IZLETI PO PROGRAMU :

• Pešačka tura sa lokalnim vodičem – 30 € - Plava džamija, Hipodrom, Aja Sofija, Topkapi palata
• Galata kula sa ulaznicom – 20 €
• Prinčevska ostrva sa lokalnim vodičem - 20 €
• Tursko veče sa večerom na brodu sa neograničenim pićem - 38 €
• Pierr Loti sa žičarom i park minijatura sa lokalnim vodičem - 25 €
• Dolmabahče palata sa lokalnim vodičem - 25 €
• Krstarenje Bosforom i Carigradska Patrijaršija sa lokalnim vodičem - 20 €

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni ukoliko aranžman nije isplaćen u celosti. Ukoliko dođe do zatvaranja granica i nemogućnosti realizacije ovog aranžmana uplaćen novac se vraća u celosti.

NAPOMENE ZA FAKULTATIVNE IZLETE:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta u eurima pratiocu grupe. Neophodan je minimum od 25 – 30 putnika.

VAŽNE NAPOMENE:

Putnici koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u Republiku Tursku pasoš treba da važi minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.

OPŠTE NAPOMENE:

U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00h.
Hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana boravka do 09:00h.
Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije Turske.
Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc.
U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni.
Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine.
Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela.
Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu.
Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...).
Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja.
Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje.
Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...).
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku.
Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu.
Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.
Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost.
Validan je samo pisani program istaknut u agenciji.
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije ili odredišne destinacije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju.
Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku tranzit ili ulaz na teritoriju odredišne zemlje.